...

Preterito perfecto: budowa, użycie i przykłady

Spis treści

Wstęp

W języku hiszpańskim jest mnóstwo czasów przeszłych, które ze względu na strukturę dzielą się na proste i złożone jednym z nich jest preterito perfecto. Odgrywa on ogromną rolę zarówno w piśmie jak i codziennej rozmowie Hiszpanów. Przyjrzymy się bliżej „pretérito perfecto de indicativo” i poznamy kluczowe aspekty związane z tym fascynującym zagadnieniem. Bez zbędnego przedłużania, zapraszamy do głębszego zanurzenia się w podstawy tego czasu przeszłego!

Budowa Preterito perfecto

Czas pretérito perfecto jest czasem przeszłym złożonym i składa się z dwóch ważnych elementów: czasownika posiłkowego haber i formy participio pasado. Ten pierwszy element musi być zawsze odmieniony przez osoby, zaś drugi, w zależności od grupy czasowników, do której należy, będzie przybierał różne końcówki (tabele poniżej).

Czasownik posiłkowy haber (odmiana):

HABER
Yo he
has
Él, Ella, Usted ha
Nosotros hemos
Vosotros habéis
Ellos, Ellas, Ustedes han

Forma participio

-AR-ER-IR
HABLADO
CANTADO
BAILADO
ESTUDIADO
COMIDO
BEBIDO
APRENDIDO
COGIDO
VIVIDO
SUBIDO
DORMIDO
SENTIDO

Wyjaśnienie: Do czasowników zakończonych na -ar będziemy zawsze dodawać końcówkę -ado, natomiast do czasowników zakończonych na -er i -ir wstawiamy formę -ido. 

Ojo! Jeżeli temat czasownika (II lub III koniugacji) kończy się na samogłoskę, wtedy nad końcówką -ido należy wstawić akcent: 

 • leer — leído
 • creer — creído
 • traer — traído

Formy participio nieregularne

decirdicho
hacerhecho
ponerpuesto
escribirescrito
morirmuerto
descubrirdescubierto
romperroto
volvervuelto
abrirabierto
vervisto
cubrircubierto
resolverresuelto

Przykłady:

 • Juan no nos ha dicho nada de su nueva mujer. Juan nic nam nie powiedział o swojej nowej żonie.
 • Hemos abierto una tienda de ropa en nuestra ciudad. Otworzyliśmy sklep odzieżowy w naszym mieście.
 • ¿A qué hora has vuelto? O której godzinie wróciłeś?

Ciekawostka: W języku hiszpańskim jest kilka czasowników, które mają dwie poprawne formy participio: regularną i nieregularną. Przykłady: 

 • imprimir — imprimido/impreso
 • freír — freído/frito

Zastosowanie preterito perfecto

Czasu pretérito perfecto używamy, gdy:

 • mówimy o czynnościach, które niedawno się wydarzyły i których skutki są widoczne do teraz: 
 • Pedro ha roto la pierna y no puede andar ahora. Pedro złamał nogę i nie może teraz chodzić.
 • No sé donde he puesto mis gafas del sol. Nie wiem, gdzie położyłam moje okulary. 
 • z następującymi określnikami czasu: hoy (dzisiaj), esta semana (w tym tygodniu), este mes (w tym miesiącu), últimamente/recientemente (ostatnio), hasta ahora (do tej pory), alguna vez (kiedykolwiek), muchas veces (wiele razy), ya (już), todavía no (jeszcze nie) i nunca (nigdy): 
 • Recientemente Pedro ha estudiado muchísimo. Ostatnio Pedro dużo się uczy.
 • ¿Has estado en Estados Unidos alguna vez? Czy byłeś kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych?
 • Nunca he visto una obra teatral. Nigdy nie obejrzałem sztuki teatralnej.
 • Esta semana hemos realizado un proyecto muy importante. W tym tygodniu zrealizowaliśmy bardzo ważny projekt. 

Preterito perfecto z zaimkami

Jeżeli w zdaniu pojawią się zaimki osobowe, musimy pamiętać, aby wstawić je przed czasownikiem posiłkowym haber: 

 • Hoy nos hemos levantado a las ocho. Dziś wstaliśmy o ósmej.
 • Pablo no me ha dicho nada de eso. Pablo nie powiedział mi nic o tym.
 • ¿Por qué no le habéis ayudado? Dlaczego mu nie pomogliście?

 Se me/te/le/nos/os/les ha+forma participio 

Jest to ciekawa konstrukcja gramatyczna w języku hiszpańskim, którą używamy, aby podkreślić, że dana czynność wydarzyła się nieumyślnie, a my nie wykonaliśmy jej bezpośrednio. Często to wyrażenie jest stosowane, aby pokazać, że to, co się wydarzyło, to nie nasza wina.

 • Se me ha olvidado llamarte.  Zapomniało mi się zadzwonić do ciebie.
 • Se nos ha estropeado el coche. Zepsuł nam się samochód.
 • Se me ha hecho un agujero en los pantalones. Zrobiła mi się dziura w spodniach. 

To wszystko w tym materiale o preterito perfecto Zachęcamy was do rozwiązania kilku zadań, aby utrwalić ten temat. 

Ćwiczenie 1:

Ćwiczenie 2:

Ćwiczenie 3:

Ćwiczenie 4:

Ćwiczenie 5:

kurs podstawowy zobacz

Kurs podstawowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.